Projekt - Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w PROGIPS Sp. z o.o. w Olkuszu

Nazwa Beneficjenta: PROGIPS Sp. z.o.o w Olkuszu
Wartość projektu: 545 569,74 zł
Udział Unii Europejskiej: 409 748,99 zł
Okres realizacji: 01.01.2014 r. – 31.12.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

pasek4

Projekt - Wzrost konkurencyjności Spółki Progips Sp. z o.o. poprzez zakup środków trwałych w celu wprowadzenia nowego produktu

Projekt w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007-2013

Nazwa Beneficjenta: PROGIPS Sp. z.o.o w Olkuszu
Całkowita wartość projektu: 1 140 210,00 zł
Wydatki kwalifikowane Projektu: 927 000,00 zł
Dofinasowanie: nie przekraczające kwoty 370 800,00 zł – 40% całkowitych wydatków kwalifikowalnych
Czas realizacji Projektu: rozpoczęcie 20 stycznia 2014 r a zakończenie realizacji: 30 czerwca 2015 r.