1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu ,,Odbierz kase od Mikołaja!”, zwanego dalej ,,Konkursem”,jest firma PROGIPS Sp. z o.o. z siedzibą w Olkuszu, przy ul. Zagaje 5a wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000430853, kapitał zakładowy: 6000,00 PLN, kapitał wpłacony w całości, NIP: 6372191324, zwana dalej ,,Organizatorem’’.
1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 grudnia 2014 r.
1.3. Zamknięcie możliwości zgłoszenia do Konkursu nastąpi 18 stycznia 2015 r. o godzinie 23:59:59 , od 19 stycznia 2015 r do 22 lutego 2015 r do godziny 23:59:59 na stronie konkursu http://www.loftsystem.pl/mikolaj Internauci będą mogli oddawać swoje głosy na poszczególne realizacje. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi automatycznie w/g liczby głosów w dniu 22 lutego 2015 r. o godzinie 23:59:59.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy oraz dystrybutorzy Organizatora
2.3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie konkursu http://www.loftsystem.pl/mikolaj i przysłanie za pomocą umieszczonego tam formularza minimum 2 a maksymalnie 5 zdjęć realizacji z wykorzystaniem paneli dekoracyjnych marki Loft Design System. Uczestnik przy rejestracji musi podać numer faktury lub paragonu, datę zakupu oraz nazwę Sprzedawcy paneli dekoracyjnych Loft Design System.
2.4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika.
2.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
2.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. KONKURS
3.1. Zgłoszone do konkursu zdjęcia z realizacji, zostaną umieszczone na stronie Internetowej http://www.loftsystem.pl/mikolaj, na której każdy Internauta będzie mógł oddać swój głos na jedną ze zgłoszonych realizacji.
3.2. Zgłoszenie do konkursu zdjęć z realizacji, jest możliwe do 18 stycznia 2015 roku do godziny 23:59:59. Po tym terminie rejestracja nowych zgłoszeń będzie nie możliwa.
3.3. Od 19 stycznia 2015 r. do 22 lutego 2015 r do godziny 23:59:59 na stronie internetowej http://www.loftsystem.pl/mikolaj Internauci będą mogli oddać głos na jedną realizację.

4. ZASADY KONKURSU
4.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko fotografie wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
4.2. Uczestnik zgłasza realizacje do Konkursu poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego zamieszcoznego na stronie internetowej Konkursu loftsystem.pl/mikolaj, zgodnie z pkt. 2.3 Regulaminu.
4.3. Każdy Uczestnik ma prawo zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.
4.4. Fotografie muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a) format zapisu: JPG,
b) maksymalny rozmiar jednego zdjęcia 8 mb
4.5. Zgłoszenie realizacji do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanych fotografii i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
4.6. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.
4.7. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora
4.8. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, fotografii, która:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4 lub podstawowych wymagań artystycznych
g) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
4.9. Usunięte przez Moderatorów fotografie wliczają się do limitu 5 fotografii, jakie każdy Uczestnik ma prawo wystawić w Konkursie.
4.10. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone fotografie wyłącznie w czasie trwania Konkursu.
4.11. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia zasad wymienionych w punkcie 4.8 Moderatorzy mają prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
5.1. Ocena nadesłanych realizacji odbywać się będzie przez Internautów, którzy będą mogli oddać swój głos na najlepszą realizację.
5.2. Zwycięzcy konkursu zostaną automatycznie wybrani według największej liczby głosów na dzień 22 lutego 2015 r o godzinie 23:59:59
a) I miejsce w konkursie – największa liczba głosów
b) II miejsce w konkursie – druga w kolejności największa liczba głosów
c) III miejsce w konkursie – trzecia w kolejności największa liczba głosów
5.3. Nagrodami w konkursie ufundowanymi przez Organizatora są:
a) I miejsce w konkursie – nagroda pieniężna w wysokości 1500 zł
b) II miejsce w konkursie – nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł
c) II miejsce w konkursie – nagroda pieniężna w wysokości 500 zł
d) 5 kolejnych osób otrzyma w prezencie Pendrive`y o pojemności 8GB
5.4. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.
5.5. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD.
6.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu http://www.loftsystem.pl/mikolaj dnia 23 lutego 2015 r.
6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). Zwycięzcy, zobowiązani są do zwrotnej odpowiedzi w przeciągu 5 dni od otrzymania powiadomienia od Organizatora, podając dane do przelewu lub adres wysyłkowy.
6.3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców drogą pocztową lub przelewem na rachunek bankowy.
6.4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.
6.5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.
6.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.
6.7. Nagrody nieodebrane przepadają jeśli dwie próby dostarczenia za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.
6.8. Obowiązek zapłacenia podatku dochodowego od nagród w Konkursie leży po stronie laureata Konkursu zgodnie z art.30 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 41 ust.7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek od nagrody należy uiścić nie później niż w dniu jej odebrania. Informacja o konieczności zapłaty podatku od nagrody zostanie przekazana Uczestnikowi Konkursu wraz z informacją o zdobyciu nagrody w Konkursie.
6.9.Organizator konkursu zobowiązany jest potrącić podatek w wysokości 10% wartości wygranej w konkursie przed udostępnieniem nagrody (art.41 ust 7 ustawy PDOF) i przekazania go na rachunek US właściwego wg. miejsca zamieszkania płatnika w terminie do dnia 20 miesiąca następnego po miesiącu, w którym potrącono podatek i przekazać deklarację PIT-8AR w terminie do 31 stycznia 2016.
6.10. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
6.11. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.

7. PRAWA AUTORSKIE
7.1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie,
7.2. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:
a. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, utrwalenie i zwielokrotnienie audiowizualne, w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
b. wprowadzenie do pamięci komputera,
c. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
d. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
e. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
f. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
g. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, productplacement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
h. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą;
i. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
7.3. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.
7.4. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora,
7.5. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
7.6. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
7.7. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.
7.8. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
7.9. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie.

8. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
8.1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1.1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs Odbierz kase od Mikołaja! – Reklamacja’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
8.2. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w Olkuszu przy ul. Zagaje 5A oraz na stronie internetowej Konkursu http://www.loftsystem.pl/mikolaj
9.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@loftsystem.pl
9.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie
9.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.5. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.